سهامداران مهر سیاحت سبا

سهامداران شرکت مهر سیاحت سبا شامل 5 شرکت می باشد که سهامدار اصلی این مجموعه ، شرکت توسعه کسب و کار سبا می باشد که دارای 99 درصد از 100 درصد کل سهام می باشد

به ترتیب شرکت های سهامدار به شرح ذیل می باشد :